TCMB'ye Baglanilamadi!
Access is denied.

Mevzuat Mali Müşavirlik Hizmetleri - Anadolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti

Mevzuat

2017 Kıdem Tazminatı Tavanı (03.01.2017)

2017 Yılı İşçilik Maliyetleri (02.01.2017)

BKK 2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (02.01.2017)

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No: 377 (02.01.2017)

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ (02.01.2017)

2017 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (02.01.2017)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No: 11 (31.12.2016 – 3. Mükerrer Resmi Gazete)

Çeklerde Karekod Uygulamasına İlişkin Tebliğ (31.12.2016 – 3. Mükerrer Resmi Gazete)

Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelik (31.12.2016 – 3. Mükerrer Resmi Gazete)

Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelik (31.12.2016 – 3. Mükerrer Resmi Gazete)

Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği (31.12.2016 – 3. Mükerrer Resmi Gazete)

Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.12.2016 – 3. Mükerrer Resmi Gazete)

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.12.2016 – 3. Mükerrer Resmi Gazete)

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.12.2016 – 3. Mükerrer Resmi Gazete)

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği (31.12.2016 – 3. Mükerrer Resmi Gazete)

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2017 Yılı Tarifesi (31.12.2016 – 3. Mükerrer Resmi Gazete)

Türk Patent Enstitüsünce 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2017/1) (31.12.2016 – 3. Mükerrer Resmi Gazete)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.12.2016 – 3. Mükerrer Resmi Gazete)

BKK 2016/9616 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Karar (31.12.2016 – 2. Mükerrer Resmi Gazete)

BKK 2016/9619 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar (31.12.2016 – 2. Mükerrer Resmi Gazete)

BKK 2016/9621 Resmi İstatistik Programı (2017-2021)’nın Kabul Edilmesi Hakkında Karar (31.12.2016 – 2. Mükerrer Resmi Gazete)

BKK 2016/9665 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (31.12.2016 – 2. Mükerrer Resmi Gazete)

BKK 2016/9666 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılması Hakkında Karar (31.12.2016 – 2. Mükerrer Resmi Gazete)

BKK 2016/9670 Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2017 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar (31.12.2016 – 2. Mükerrer Resmi Gazete)

BKK 2016/9673 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Pirim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (31.12.2016 – 2. Mükerrer Resmi Gazete)

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti (31.12.2016)

2017 Yılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (30.12.2016)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2016/1 (30.12.2016)

Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.12.2016)

2017 Vergi Takvimi (29.12.2016)

2017 Yılı Asgari Ücret Karşılaştırması (29.12.2016)

2017 Asgari Geçim İndirimi (29.12.2016)

2017 Asgari Ücret (29.12.2016)

2017 Kapıcı Maliyeti (29.12.2016)

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29.12.2016)

Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM – 2016/22) (29.12.2016)

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.12.2016)

2017 Yılı Pratik Bilgiler (28.12.2016)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476) (27.12.2016)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296) (27.12.2016)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) (27.12.2016)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) (27.12.2016)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70) (27.12.2016)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016)

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49) (27.12.2016)

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) (27.12.2016)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47) | 2017 MTV (27.12.2016)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 15) (27.12.2016)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) (27.12.2016)

2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (27.12.2016)

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1) (27.12.2016)

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1) (27.12.2016)

BKK 2016/9641 Maktu Damga Vergisi ve Harç Tutarları Bina ve Arazi Vergisi Matrahları ve Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Artış Oranları ile Tütün Fonu Tutarının Belirlenmesi Hakkında Karar (24.12.2016)

BKK 2016/9643 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar (24.12.2016)

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (24.12.2016)

BKK 2016/9594 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon Radyo Video (23.12.2016)

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/12/2016 Tarihli ve 12390 Sayılı Kararı (23.12.2016)

5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (22.12.2016)

2017 Yılı İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri (21.12.2016)

2017 Yılı Değerli Kağıtlar Bedelleri (21.12.2016)

2017 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları (19.12.2016)

2017 Yılı Ticari Defterlerin Kapanış ve Açılış Onayları (14.12.2016)

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) (10.12.2016)

Kamu Gözetimi Kurumu 2017 Yılı Hizmet ve Belge Ücretleri (09.12.2016)

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ (08.12.2016)

2017 Yılı İnşaat M2 Birim Maliyetleri (25.08.2016)

Mükellef Girişi

Kısayol Bağlantıları

T.C. Resmi Gazete e-bildirge e-beyanname e-vergi dairesi Luca Üye Girişi Mevzuat Bilgi Sistemi TURMOB e-kütüphane İŞKUR İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Gazetesi

Güncel Bilgiler

altın
ANKARA